Severin_attartavlor1

Severin_attartavlor2

IMG_20150926_232509

Severin Vandalin Tigerstedt föddes år 1882 i Sofia i Bulgarien, där hans far då tjänstgjorde som officer i den bulgariska armén. S.V.T. är den äldsta av Adolf Wilhelm Severins (Severin Gustavovitj) och Thérèse Jeanne Collombs nio barn.

Pappa Severin Gustavovitj var på grund av sina arbetsuppdrag för det mesta frånvarande i familjens vardag. Däremot var mamma Jeanne alltid närvarande och styrande. I boken “Barndomshemmet i våra minnen” redigerad av Gunnar Mårtenson 1948 skrev S.V.T. bl.a.:

“Mor levde blott för oss, med oss i hemmet, hon var allestädes närvarande. Hon bemödade sig att vara den formativa, skyddande faktorn - i stort sett med god framgång. Mor var ju egentligen en främling i omgivningen, och vi, hennes barn, kunde stundom synas henne vara svårfattbara, komplicerade hybrider, allesammans mycket egenviljebetonade. Ur min nutida synvinkel måste jag förvånas över mammas tålamod och uthållighet med denna virvlande kampglada skara.”

Från Sofia flyttade familjen till St. Petersburg och därifrån till Moskva, där S.V.T. växte upp, avlade studentexamen och studerade vid Militärläroverket. Som tjugotvååring skickades han ut i rysk-japanska kriget.

Hemkommen från kriget inledde han sina tandläkarstudier i Moskva och blev legitimerad tandläkare i Ryssland år 1906 och i Finland 1910. På 1910-talet arbetade S.V.T. som tandläkare i Kumo och Helsingfors med omnejd. Senare fortsatte han sina odontologiska studier i Chicago, Zürich, Berlin och Helsingfors. S.V.T. kom att bli en framstående tandläkare, som gjorde en betyldelsefull insats inom käkkirurgin. På basen av sina erfarenheter, speciellt under första världkriget, då han var stationerad i Kiev, utvecklade han “Fältsystemet” “Immediat universal fältsystem för ortopedisk behandling av käk- och ansiktsskador”. I ett särtryck ur Svensk Tandläkare-Tidskrift 1943 skrev S.V.T. såhär:

“Systemet är kallat 'fältsystemet' för dess speciella tillämpbarhet i fält, alltså under krigsförhållanden; 'immediat' för att det bjuder möjligheten att på stående fot invid patienten utföra allt som behöves i förstahjälpstadiet och mera till; 'universal' för dess teoretiskt och praktiskt faktiskt 'obegränsade' tillämpbarhet.”

Om bakgrunden till fältsystemet skriver han följande:

“Av en ödets lyckosläng blev jag under världskriget 1914 omsadlad från förstörare till hjälpare - konkret från regelrätt frontofficer omvandlad till 'kommenderad för specialuppgift' på en käkavdelning vid ett större krigssjukhus för att där göra större och människovänligare nytta.”

S.V.T.:s fältsystem kom att tillämpas bl.a. i Finlands inbördeskrig, vinterkriget och fortsättningskriget.

När Italien 1935 angrep det fattiga Abessinien reagerade det internationella samfundet med sanktioner mot angriparen och hjälpaktioner till stöd för den angripna. Också från Finland skickade då Röda Korset en ambulans till Abessinien. I Röda Korsets tidning nr. 1, 1955 ingår en nekrolog över S.V.T. I nekrologen kan man läsa följande:

“...Att just Severin Tigerstedt blev den som valdes till ambulansens röntgenolog och käkspecialist får tillskrivas hans erfarenheter som aktiv officer (rysk-japanska kriget 1904, världskriget 1914 -17) samt framför allt den uppmärksammade insats han gjort för den praktiska odontologin genom utarbetande av sitt 'Fältsystem för behadling av käkskador'...”

Finska Röda Korsets mission till Abessinien sanktionerades av marskalk Mannerheim, som vid denna tid var organisationens president och som personligen tog farväl av expeditionsmedlemmarna då de avseglade från Helsingfors med s/s Wellamo den 28 december 1935.

Det blev en resa rik på strapatser. Arbetsförhållandena var ofta mycket krävande och expeditionsmedlemmarna fick ägna en stor del av sin tid till att se till att man tillämpade basal hygien i stället för att utföra kirurgiska ingrepp, vilket man var beredd på och utrustad för.

Journalisten och författaren Håkan Mörne, som var en av expeditionens deltagare skriver i sin bok “Afrikansk oro” om S.V.T. bl.a.:

“... Och han hade under skiftesrika år lagt sig till med ett stort mått av levnadsvisdom och behärskning.---Tigerstedts intressen sträckte sig bortom vardagens horisont; han hade insikter i sådana vetenskaper som teosofi , spiritism och astrologi. Oberörd av en misstrogen omgivning sökte han fullkomligheten på dessa dunka vägar. Godheten hade tryckt den djupaste stämpeln på hans person”

Senare i samma bok skriver Mörne:

“Tigerstedt hade på spiritistisk väg fått veta att allt skulle gå bra, både för abessinierna och oss själva och ville sätta sina orakel på prov genom att inte låta vaccinera sig.”

Här kan du läsa en artikel, skriven av S.V.T. själv, där han berättar om den äventyrliga resan. Artikeln publicerades postumt i ovan nämnda Röda Korstidning.

S.V.T. hade ett levande intresse för spiritism och parapsykologi och han var på fyrtiotalet ordförande för Sällskapet för Psykisk Forskning och sysslade speciellt med telepatiexperiment. När man söker på nätet med sökord, som har med parapsykologi att göra så dyker S.V.T. upp ideligen. Det nämns också att en viss Jarl Fahler skulle ha ägnat sig åt att dokumentera och presentera S.V.T.:s telepatiska undersökningar för eftervärlden på femtiotalet.

IMG_20150927_000007